Η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί προϋπολογιστική και όχι απολογιστική διαδικασία...
Όταν στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο συνδεδεμένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται ή επιβάλλονται συνθήκες ή/και όροι που διαφέρουν από εκείνους που θα συμφωνούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα οποιαδήποτε κέρδη που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί σε μία από τις επιχειρήσεις, αλλά - λόγω αυτών των όρων δεν έχουν πιστωθεί - μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογηθούν ανάλογα.
Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm's Length Principle)

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές με μια ματιά!

Τα κυριότερα σημεία του νομοθετικού πλαισίου

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Συνδεδεμένο πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. (Ν.4172/2013 άρθ. 2).   Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Υποχρέωση Τεκμηρίωσης Τιμών

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης και να υποβάλλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών.  Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Προθεσμίες Κατάρτισης & Υποβολής

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Διαβάστε περισσότερα εδώ… 

Κυρώσεις & πρόστιμα

Στην πραγματικότητα υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες προστίμων ανάλογα με την εκάστοτε παράβαση στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών αλλά και στην τήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης και της υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Μέθοδοι Τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιώντας εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, υπάρχουν πέντε (5) βασικές μέθοδοι τεκηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Ελεγχόμενα είδη συναλλαγών

Ο επισυναπτόμενος πίνακας απεικονίζει το σύνολο των ειδών των ενδοομιλικών συναλλαγών που εντάσσονται στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης. Διαβάστε περισσότερα εδώ…

1
Η πρώτη ιστοσελίδα στην Ελλάδα για το αντικείμενο των ενδοομιλικών συναλλαγών
2
Έκδοση βιβλίου "Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Transfer Pricing [Θεωρία και Πραξη]. Συγγραφείς: Κ. Νιφορόπουλος – Κ. Ντρούκας
3
200+διδακτικές ώρες σε θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, APAs και φορολογικού σχεδιασμού

Αρχείο διεθνούς φορολογίας και ενδοομιλικής τιμολόγησης

Νομοθεσία - Αρθρογραφία - Ειδήσεις

Σημαντικότερες εξελίξεις

Ροή ειδήσεων - Αρθρογραφία

Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας!

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να είστε πάντα ενημερωμένοι...