Αλλαγές στα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. που σχετίζονται με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία15 Οκτ 2015

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»

www.orion-audit.gr

Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven

 

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων  

www.transferpricing.gr | www.ellop.gr | www.baddebt.gr

Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven

 

Αλλαγές επί των προστίμων που αφορούν στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών.

Για την καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη στο παρόν άρθρο γίνεται διάκριση των προστίμων σε (5) πέντε κατηγορίες:

α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

γ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

δ) Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση

 

α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 παρ. 7, η εκπρόθεσμη υποβολή του αρχικού συνοπτικού πίνακα επιφέρει πρόστιμο 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Επομένως, οι σημαντικότερες μεταβολές στην εν λόγω κατηγορία προστίμου είναι αφενός η μεταβολή στο επιτρεπόμενο άνω και κάτω όριο του (προστίμου) και αφετέρου το γεγονός ότι το 1/1000 υπολογίζεται πλέον πάνω στις συναλλαγές προς τεκμηρίωση και όχι στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου.

 

β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Η παραπάνω μεταβολή ισχύει και για τις περιπτώσεις που υπάρχει εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Δηλαδή αφορά στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ο ΣΠΠ και στην συνέχεια, μετά το πέρας αυτού, υποβληθεί τροποποιητικός ΣΠΠ. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, και με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση επιφέρει μεταβολές στα συνολικά ποσά των συναλλαγών πάνω από 200.000 ευρώ, επιβάλλεται και πάλι πρόστιμο ίσο με το 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

 

γ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Σύμφωνα και πάλι με την ΠΟΛ. 1252/20.11.2015 παρ. 7, το πρόστιμο της μη υποβολής ΣΠΠ μεταβάλλεται στο 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, με κατώτατο επιτρεπόμενο όριο τα δύο χιλιάδες πεντακοσία (2.500) ευρώ και ανώτατο τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

δ) Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Το πρόστιμο της περίπτωσης υποβολής ανακριβούς ή ατελούς συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ακολουθεί τον υπολογισμό του προστίμου περί της εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού με τη διαφορά ότι το 1/1000 υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο όταν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των προς υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών. Προφανώς ισχύουν και τα επιτρεπόμενα όρια του προστίμου όπως ορίζονται παραπάνω (500 ευρώ έως 2.000 ευρώ).

 

ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση

Με την εφαρμογή των άρθρων του νέου νομοθετικού πλαισίου γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων εκπρόθεσμης διάθεσης ή/και μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση με ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση του τελικού ποσού του προστίμου. Κριτήριο της εν λόγω κατηγοριοποίησης αποτελεί το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την διάθεση του φακέλου μέχρι την ημέρα που ο φάκελος τελικά παραδίδεται στην Φ.Δ.

Συνεπώς, διακρίνονται τέσσερις (4) βασικές περιπτώσεις:

α) Ο φάκελος παραδίδεται έως και την 30η ημέρα από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

β) Ο φάκελος παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 31ης ημέρας και της 60ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 5.000 ευρώ.

γ) Ο φάκελος παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 61ης ημέρας και της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 10.000 ευρώ.

δ) Ο φάκελος παραδίδεται πέραν της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 20.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και την περίπτωση που τελικά ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τεθεί τελικά στη διάθεση της ΦΔ.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθενται ενδεικτικός σε μορφή πίνακα όλες οι κατηγορίες προστίμων και οι σχετικές αξίες αυτών.
444
Πηγή: www.taxheaven.gr