Προσοχή! σημαντική επισήμανση για την υποβολή του συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία30 Απρ 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σημαντική Σημείωση:

Με βάση τον τίτλο που αναφέρεται στη σχετική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) για την υποβολή του συνοπτικού πίνακα, απαλλάσσονται της αποστολής του εν λόγω πίνακα τα φυσικά πρόσωπα (είτε ασκούν επιχειρηματικότητα είτε όχι….) .

Από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΦΔ δεν προκύπτει η απαλλαγή υποχρέωσης υποβολής συνοπτικού πίνακα από τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες), ωστόσο η φορολογική διοίκηση με γνώμονα την διευκόλυνση των φορολογουμένων και στηριζόμενη στην απόφαση ΠΟΛ. 1097/9.4.20141, αποφάσισε να εξαιρέσει τις ατομικές επιχειρήσεις από την εν λόγω υποχρέωση, δίνοντας ταυτόχρονα σήμερα και τη σχετική εντολή στις υπηρεσίες του taxis για την ανάρτηση της σχετικής υποσημείωσης.

 

Αναμένουμε διευκρινίσεις από την ηγεσία του υπ. Οικονομικών.

______________________________

[1] (σ.σ. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, για τις συναλλαγές καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στοάρθρο 50 και 51 του ΚΦΕ, υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ΚΦΔ. Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις μεταφορές λειτουργιών με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή),

Πηγή: taxheaven