Υπέρογκα πρόστιμα επιβάλλουν οι ελεγκτικές αρχές για τις υπερτιμολογήσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2018

Εστιάζοντας στα σημαντικότερα σημεία δύο αποφάσεων της ΔΕΔ (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Μάιος 2018), σχετικά με την παραβίαση (μη τήρηση) της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων (Arms’ Length Principle) για περιπτώσεις ενδοομιλικών τιμολογήσεων συνδεδεμένων προσώπων.  

Σύντομο Ιστορικό ΔΕΔ 2555/22.05.2018

Ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα, για τη χρήση 2011, στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης τις προβλεπόμενες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών. Στις 29-05-2017, για την υπό κρίση φορολογική περίοδο (2011), η ελεγχόμενη επιχείρηση υπέβαλε εκπρόθεσμη τροποποιητική κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών, προκειμένου να συμπεριλάβει συναλλαγή με συνδεδεμένη επιχείρηση.

Στη συνέχεια και κατόπιν εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διενεργήθηκε έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2011-31/12/2011, και διαπιστώθηκε ότι οι ενδοομιλικές αγορές αξίας 4.871.347,23€ που είχε πραγματοποιήσει ήταν υπέρ-τιμολογημένες κατά 2.300.952,37 ευρώ € σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Παρόλο που η ελεγχόμενη εταιρεία, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 57-61 του Ν.4446/2016, προέβη το 2017 σε τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, δια της όποιας δηλώθηκε ως λογιστική διαφορά το ποσόν των 554.172,60, η αρμόδια ελεγκτική αρχή ΚΕΜΕΕΠ προσδιόρισε το ποσόν της φορολογικής αναμόρφωσης στο ποσόν των 2.016.222,26 ευρώ (4.871.347,23 – 2.300.952,37 – 554.172,60 = 2.016.222,26), επαναπροσδιόρισε τα φορολογητέα αποτελέσματα (ζημιά) της χρήσης 2011 με βάση το παραπάνω ποσό (-12.813.757,27 + 2.016.222,26 = -10.797.535,01), και επέβαλε αυτοτελές πρόστιμο ίσο με ποσοστό 20% επί του ποσού της υπερτιμολόγησης (2.016.222,26 χ 20% = 403.244,45 ευρώ).

Επειδή η εν λόγω υπόθεση αφορά τη χρήση του 2011, το ποσοστό του προστίμου απορρέει από την αντικατάσταση του ποσοστού 10% στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. (2238/1994) με το ποσοστό 20% (σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 13 του άρθρου 11, του Ν.3842/2010).

Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση της ΔΕΔ, το πρόστιμο επιβλήθηκε δίχως να εξετάζεται εάν το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης της επιχείρησης είναι κέρδος ή ζημία.

 

Σύντομο Ιστορικό ΔΕΔ 2807/29.05.2018

Ελεγχόμενη εταιρεία ΕΠΕ, κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2010 και 2011 πραγματοποίησε ενδοομιλικές αγορές (υλικά οικοδομών, είδη υγιεινής, υδραυλικό & ηλεκτρολογικό υλικό, είδη κλιματισμού κ.λ.π,) από Κυπριακή συνδεδεμένη ύψους 2.804.608,01 € και 4.523.543,59 € αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία δεν είχε υποβάλλει τις προβλεπόμενες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών (ως είχε υποχρέωση από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 3728/2008 για τη χρήση 2010 & 2011), δεν είχε τεκμηριώσει τις εν λόγω ενδοομιλικές συναλλαγές και δεν είχε καταρτίσει φάκελο τεκμηρίωσης (ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Ν. 3728/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4110/2013 άρθρ. 11 παρ. 16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 § 3 του Ν. 4223).

Τα παραπάνω προέκυψαν μετά μερικό έλεγχο φορολογίας ΦΠΑ που διενεργήθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 Ν. 2238/1994 & 23 έως 25 και 72 Ν. 4174/2013 και των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1037 & 1081/2005 και 1159/2011 & 1038/2012.

Επειδή οι τιμές για τις ως άνω ενδοομιλικές συναλλαγές, δεν τεκμηριώθηκαν από την εταιρεία, καθώς δεν υποβλήθηκε σχετικός φάκελος τεκμηρίωσης, δημιουργήθηκε από το φορολογικό έλεγχο συγκρίσιμο δείγμα, με όλα τα βήματα αναζήτησης, με επιχειρήσεις που διανέμουν παρόμοια προϊόντα με αυτά που αγοράστηκαν από την αλλοδαπή επιχείρηση, στην γεωγραφική περιοχή της Διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Ισλανδίας με σκοπό να υπολογιστεί το περιθώριο μικτού κέρδους επί κόστους (cost plus mark-up (%)) που θα πρέπει να επιτυγχάνεται λόγω της δραστηριότητας διανομής (επαναπώλησης των αγορασθέντων προϊόντων) τόσο για τη χρήση 2010, όσο και για τη χρήση 2011.

Ο παραπάνω υπολογισμός (ανάλυση) προσδιόρισε την τιμή της διαμέσου του ενδοτεταρτημοριακού εύρους στο 42,69% για το 2010 και στο 44,19% για το 2011 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά αποδείχθηκε πως, για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, η ενδοομιλική τιμολόγηση έλαβε τελικά χώρα με το σχετικό δείκτη (mark-up) στα επίπεδα των 407,35%, και 599,19%. Είναι προφανές ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι και στις δύο χρήσεις δεν τηρείται η Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arms’ Length Principle). (Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο φορολογικός έλεγχος έλαβε τη διάμεσο ως σχετικό δείκτη αναφοράς υπολογισμού της φορολογικής διαφοράς επειδή με βάση τo άρθρο 39Β του 2238/1994, όπως αυτό εισήχθη με την παρ.3 του άρ.11 του Ν.4110/2013, ισχύει ότι: «Στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, το οποίο γίνεται δεκτό από τη φορολογική αρχή, οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους. Αν το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή προσδιορίζει τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών στην τιμή της διαμέσου.»)

Απόρροια όλων των παραπάνω, και όπως οριστικά καταλογίστηκε από την παρούσα απόφαση, είναι αφενός η διεύρυνση της φορολογητέας ύλης (και άρα η περαιτέρω φορολόγηση της) κατά το ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τη χρήση των αποδεκτών ποσοστών μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων (2.015.811,73 για τη χρήση 2010 και 3.590.674,17 για τη χρήση 2011) και αφετέρου ο καταλογισμός των λοιπών πρόσθετων φόρων και προστίμων από τη μη υποβολή των προβλεπόμενων καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών και της μη κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη των σχετικών μεγεθών με βάση την εν λόγω απόφαση της ΔΕΔ.

Χρήση 2010 Χρήση 2011
   
Ενδοομιλική Αγορά από Κυπριακή 2.804.608,01 4.523.543,59
Ποσοστό Μικτού Κέρδους επί του Κόστους Πωλήσεων (MarkUp) 407,35% 599,19%
Αποδεκτό (διάμεσος) 42,69% 44,19%
Αποδεκτή Τιμή Βάσης Συναλλαγής στη Κύπρο (με βάση τη διάμεσο) 552.795,51 646.969,15
Αποδεκτή Τιμή Αγοράς από Κύπρο (με βάση τη διάμεσο) 788.796,28 932.869,42
Απόκλιση από αποδεκτή τιμή 2.015.811,73 3.590.674,17
Πρόστιμο 20% 403.162,35 718.134,83
Πρόστιμο μη υποβολής καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών 2.804,61 4.523,54
Πρόστιμο μη υποβολής Φακέλου 20.000,00 20.000,00
Διαφορά Φόρου 445.500,93 718.134,83
Πρόστιμο παρ. 1α άρ. 58 Κ.Φ.Δ. 50% 222.750,47 359.067,42
Τόκος άρ. 53 Κ.Φ.Δ. 0,73% * 53 μ. = 38,69% 172.364,31 277.846,37
Γενικό Σύνολο 1.266.582,66 2.097.706,99 3.364.289,65

 

 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω υποθέσεων που εξέτασε η |Δ.Ε.Δ, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, έχουν ξεκινήσει τους ουσιαστικούς ελέγχους στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται  τιμολόγηση παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών με όρους διαφορετικούς από εκείνους μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, δηλαδή διαπιστωθεί ότι οι όροι αυτοί είναι δεν είναι σύμφωνοι με την «αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle)», τότε επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2238/1994 για χρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, και αυτές που προβλέπονται με τον νέο ΚΦΕ (ν.4172/2013) και τον νέο ΚΦΔ για χρήσεις από 1.1.2014.

Η στόχευση των ελέγχων στις ενδοομιλικές συναλλαγές θα είναι αρκετά πιο εύκολη το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά και την δήλωση των συνδεδεμένων προσώπων της κάθε οντότητας στο νέο έντυπο Ε3.

 

Για την καλύτερη κατανόηση όλων των παραπάνω, εκτός από τις σχετικές αποφάσεις της ΔΕΔ που παρατίθενται ως ανωτέρω, προτείνεται και η παρακάτω σχετική αρθρογραφία στον κόμβο:

Θεματική Ενότητα: Ενδοομιλικές Συναλλαγές

  1. Εισαγωγή – Αρχικοί Προβληματισμοί (Μέρος 1ο)
  2. Εισαγωγή – Αρχικοί Προβληματισμοί (Μέρος 2ο)
  3. “Εν αρχή ην……” –  Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle)
  4. Κριτήριο Συγκρισιμότητας & Ενδοομιλική Τιμολόγηση
  5. Λειτουργική Ανάλυση & Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  6. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
  7. Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Τεκμηρίωση & Υποχρεώσεις (Φορολογικό Έτος 2017)

 

Πηγή: www.taxheaven.gr