Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

/
Ημερομηνία22 Ιούλ 2013

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή στου συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών.

Στις 18-07-2013 με καθυστέρηση έξι (6) περίπου μηνών εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΠΟΛ.1179/18.7.2013 σχετικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για την χρήση του 2012. Παρόλα αυτά οι σημαντικές ελλείψεις επί πρακτικών κυρίως θεμάτων και μεθοδολογίας καθώς και η αδιανόητη καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου του 2013 καθιστά το έργο των υπόχρεων εταιρειών ουσιαστικά αδύνατο.
Παρακάτω, διευκρινίζονται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να προβλεφθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στην συγκεκριμένη ΠΟΛ και να δοθεί πραγματικά ο κατάλληλος χρόνος στις εταιρείες να προετοιμαστούν πάνω σε ένα ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό φορολογικό και εμπορικό νομοθέτημα.

1. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές σχετικά με την υποχρέωση των εταιρειών για τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Για παράδειγμα, τι ισχύει για τις εταιρείες που λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιοχρησίας;  ή τις κοινοπραξίες;

2. Ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό πάνω από το οποίο θα πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση; Η συγκεκριμένη ΠΟΛ διευκρινίζει ότι για συνδεδεμένες εταιρείες που έχουν κύκλο εργασιών έως 5 εκ. ευρώ και έχουν ενδοομιλικές συναλλαγές αθροιστικά πάνω από 100 χιλ. ευρώ απαιτείται τεκμηρίωση. Δηλαδή, αν δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν μεταξύ τους 102 χιλ. ευρώ αθροιστικά συναλλαγές, οι οποίες είναι 95 χιλ. ευρώ πώληση εμπορευμάτων και 7 χιλ. ευρώ παροχή διοικητικών υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνει τεκμηρίωση και για τις 7 χιλ. ευρώ; Μήπως θα πρέπει να μπει κάποιο όριο πάνω από το οποίο έχει νόημα τελικά η τεκμηρίωση;

3. Τι ισχύει για τις εταιρείες που έχουν υπερδωδεκάμηνη χρήση η οποία λήγει την 31/12/2012; Και επίσης, τι ισχύει για τις συνδεδεμένες που έχουν μεταξύ τους διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους; Δηλαδή αν η εταιρεία Α έχει διαχειριστική περίοδο 01-01-2012 με 31-12-2012 και η εταιρεία Β έχει 01-07-2011 με 30-06-2012, ποιες συναλλαγές θα πρέπει να τεκμηριωθούν;

4. Το σημαντικότερο τμήμα του φακέλου τεκμηρίωσης είναι η λειτουργική ανάλυση της εκάστοτε υπόχρεης εταιρείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει την ύπαρξη χρόνου κατανόησης της λειτουργίας της εταιρείας, των ρίσκων που αναλαμβάνει και των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει. Απαιτείται δηλαδή χρόνος για να κατανοήσει ο οποιοσδήποτε και να ποσοτικοποιήσει όλες τις επιμέρους παραδοχές και μεταβλητές που λαμβάνουν χώρα στην τιμολογιακή πολιτική των υπόχρεων εταιρειών. Προφανώς μέχρι την 31η Ιουλίου είναι πρακτικά αδύνατο τόσο να καταρτισθεί άρτια ένας φάκελος τεκμηρίωσης όσο και να ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

5. Μέχρι την στιγμή που συντάσσεται το παρόν, δεν έχει ακόμα “στηθεί” η εφαρμογή xml για τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Σχετικά με τον συνοπτικό πίνακα επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα: α) για να συμπληρωθεί ο πίνακας σωστά θα πρέπει πρώτα να έχει καταρτιστεί ο φάκελος τεκμηρίωσης. Αλλιώς δεν μπορεί να γνωρίζει ο οποιοσδήποτε εκ των προτέρων ποια μέθοδο θα ακολουθήσει για την τεκμηρίωση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα ρίσκα και πως τελικά επιδρά η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας στις ενδοομιλικές συναλλαγές. β) η δομή του πίνακα υποδηλώνει ότι κάθε συνδεδεμένη εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει τον δικό της συνοπτικό πίνακα. Αυτό είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και καθόλου αναγκαίο. Με μικρές τροποποιήσεις θα μπορούσε ο πίνακας πληροφοριών να είναι ενιαίος για το σύνολο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.

Η υποχρέωση υποβολής του συνολικού πίνακα θα μπορούσε να αφορά μόνο την μητρική (ή όποια ορίζεται μητρική με βάση τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ενεργητικού) και να περιλαμβάνει και όλες τις σχετικές πληροφορίες των λοιπών συνδεδεμένων.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ορθολογική λειτουργία των επιχειρήσεων και με μία ευρύτερη έννοια στην καταπολέμηση της απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Επίσης, είναι αναμφισβήτητα σημαντική η προσπάθεια των υπευθύνων να εντάξουν την συγκεκριμένη πρακτική της τεκμηρίωσης μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζονται όμως περισσότερες διευκρινίσεις και καταλληλότερη υποδομή για να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια και να μην χαθεί ένας σημαντικός πόρος δημοσίων εσόδων από λάθος διαχείριση.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή εξ’ ορισμού η τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτεί χρονοβόρα ανάλυση και ειδική μεθοδολογία είναι πρακτικά αδύνατο να ισχύσει η προθεσμία της 31ης Ιουλίου. Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί μία παράταση έως την 30η Σεπτεμβρίου και το φορολογικό πιστοποιητικό να παραταθεί έως και την 31η Οκτωβρίου ούτως ώστε να υπάρχει ένα λογικό χρονικό διάστημα για πραγματική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα για  ουσιαστικό και ορθολογικό έλεγχο.

Πηγή : Taxheaven