Ποια είναι τα ελεγχόμενα είδη συναλλαγών

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2012

Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση

 

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»
1 Πεδία Καταλόγου Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση (TransactionMatrix)
1.1 Πρώτες Ύλες (RawMaterials)
1.2 Προϊόντα (Products)
1.3 Εμπορεύματα (Merchandise)
1.4 Δικαιώματα (Royalties)
1.5 Σήματα (TradeMarks)
1.6 Λοιπά Άυλα (Intangibles)
1.7 Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης (TransMarketAdvFees)
1.8 Διοικητική Υποστήριξη (AdministrativeSupport)
1.9 Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (FinancialTransactions)
1.10 Μεταβίβαση Περουσιακών Στοιχείων (AssetsTransfer)
1.11 Τεχνική Υποστήριξη (TechnicalSupport)
1.12 Εκμίσθωση (Leases)
1.13 Αποθήκευση (Storage)
1.14 Έρευνα & Ανάπτυξη (ResearchandDevelopment)
1.15 Λοιπές Υπηρεσίες (OtherServices)
1.16 Επιδότηση – Διαγραφή χρεών (SubsidyDeletionDept)
1.17 Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες Κατανομής Κόστους) (CostAllocation_CCA)
1.18 Λοιπά (Others)