Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting) από τους υπόχρεους Ομίλους Πολυεθνικών Εταιρειών

/
Ημερομηνία08 Δεκ 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ:

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC/DAC4 Reporting) από τους υπόχρεους Ομίλους Πολυεθνικών Εταιρειών σύμφωνα με το ν.4170/2013 (Α΄163) και το ν.4490/2017(Α΄150).

Δείτε την ιστοσελίδα από εδώ

Country-by-Country reporting(CBC)/DAC4

Στις 19 Ιουλίου 2013 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης του σχετικά με τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (Σχέδιο Δράσης BEPS), το οποίο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την τροποποίηση υφιστάμενων διεθνών φορολογικών κανόνων. Οι εργασίες για τη Δράση 13 του Σχεδίου Δράσης BEPS κατέληξαν σε σύνολο προτύπων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων του Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης, του Ελληνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης και της Έκθεσης ανά Χώρα. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά τη θέσπιση των κανόνων για την Έκθεση ανά Χώρα.

Με το Νόμο 4490/2017 κυρώθηκε η προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα από Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

Επιπλέον το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την οδηγία της ΕΕ 2016/881 (κοινώς γνωστή ως «DAC4»), που τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ και επεκτείνει το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας με τη ρύθμιση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα σε επίπεδο χωρών της ΕΕ.

Με το Νόμο 4484/2017 τέθηκε το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα (Country by Country Report) στην Ελλάδα από Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

 • Φόρμα υποβολής γνωστοποιήσεων ΕΑΧ
 • Eφαρμογή Εγγραφής Χρηστών
 • Εφαρμογή Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα
 • Γενικές πληροφορίες http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm
 • Στον σύνδεσμο http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm  υπάρχουν συγκεντρωμένες οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο μορφότυπο ανταλλαγής (XML Schema) ενώ στον σύνδεσμο http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm υπάρχει ο οδηγός υλοποίησης του προτύπου  με πρακτικές οδηγίες σχετικές με τα βήματα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή υλοποίηση του.
 • Οδηγία 2016/881/ΕΕ
 • Ν. 4490/2017
 • Ν. 4484/2017
 • VALIDATION OF BUSINNESS RULES AND TECHNICAL RULES
 • Επιπρόσθετοι Τεχνικοί κανόνες για την υποβολή των αρχείων
 • Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα DAC4/Cbc
 • Εφαρμογή JAVA για δημιουργία και έλεγχο αρχείου (Τελευταία ενημέρωση: 5/12/2017)

Πηγή: www.taxheaven.gr