Συνοπτικός πίνακας υποβολής πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία27 Ιούν 2013


Συνοπτικός πίνακας υποβολής πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για την εφαρμογή

Δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα στοιχεία για την εφαρμογή υποβολής του πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών στο ιστότοπο της ΓΓΠΣ.

Αναλυτικά

Υπηρεσία Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υλοποιεί ένα περιβάλλον διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή του προβλεπόμενου από το Νόμο συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.
Οι τελικοί χρήστες τις εφαρμογής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες TAXISnet.
Η Α’ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΤΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΑ

Νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151/16.09.1994) Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, άρθρο 39Α όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 11 του Νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17/23.01.2013) και ισχύει, Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ (Ενημέρωση 26-06-2013)
ΑΡΧΕΙΟ (XSD) ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ xml ΑΡΧΕΙΟΥ( Έκδοση 0.1)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ commontypes.xsd
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τις παρατηρήσεις σας επί των προδιαγραφών μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία στο transferpricing@gsis.gr δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία εταιρείας), ιδιότητα, τηλ. επικοινωνίας και email.

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση των προδιαγραφών ο συνοπτικός πίνακας θα αποτελείται από 4 σελίδες και θα περιέχει τις εξής πληροφορίες

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ( Σελίδα 1)

1. ΑΦΜ (CompanyTin ) : είναι υποχρεωτικό πεδίο
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ (CompanyName) : είναι προαιρετικό γιατί θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή του xml.
3. Αρμόδια ΔΥΟ (Doy) : είναι προαιρετικό γιατί θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή του xml.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ(Address): είναι προαιρετικό γιατί θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή του xml.
5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ContactPerson): περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωρίσματα
3α. ΌΝΟΜΑ (Name)
3β. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Phone)
3γ.EMAIL (Email)
τα οποία είναι υποχρεωτικά πεδία.
6. Κ.Α.Δ. Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα (BusinessActivityCode): είναι υποχρεωτικό πεδίο και ελέγχεται αν είναι 3ο βάθμιος (pattern = d{5,6} – αριθμός με 5 έως 6 ψηφία ) όπως είναι αποθηκευμένο στο Μητρώο.
7. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις (ConnectedCompaniesPermFacilities): το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία
7α. στην Ελλάδα (Greece)
7β. στην Ε.Ε. /Ε.Ο.Χ. (EUEEA)
7γ. σε χώρες εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με τις οποίες υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. (ADTC)
7δ. σε χώρες εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με τις οποίες δεν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. (ΝοADTC)
και τα οποία με τη σειρά τους έχουν το καθένα τα ακόλουθα γνωρίσματα
7α,7β,7γ,7δi. Αριθμητικώς (NUM)
7α,7β,7γ,7δii. Διεθνής Κωδ. Χώρας ή Χωρών, ISO 3166 Κωδικός Χώρας (ISO_COUNTRY_CODE)
όπου δίνεται το πλήθος (NUM) των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ο Διεθνής Κωδ. Χώρας ή Χωρών, ISO 3166 Κωδικός Χώρας, (ISO_COUNTRY_CODE) επιλέγοντας μεταξύ α) της Ελλάδας (Greece) β) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.) (EUEEA) γ) τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) (ADTC) δ) τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με τις οποίες δεν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΝοADTC) ως χώρο που είναι εγκατεστημένη/ες η/οι συνδεδεμένη/ες επιχείρηση/εις.
8. Διαχειριστική περίοδος (FinancialPeriod): που έχει τα γνωρίσματα ΑΠΌ (From), ΈΩΣ (To) τα οποία είναι υποχρεωτικά.
9. Υπάρχει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης στην εν λόγω διαχειριστική περίοδο; (OwnershipChange) : όπου επιλέγεται τουλάχιστον μια από τις παρακάτω κατηγορίες δίνοντας τους την τιμή ΑΛΗΘΗΣ (true)
10α. Συγχώνευση
10β. Διάσπαση
10γ. Μετατροπή
10δ. Απόσχιση
10ε.Είσοδος νέων μετόχων
10στ.Καμία αλλαγή
10. Εφόσον είναι διαθέσιμη, αναγράψτε τον υπερσύνδεσμο (hyperlink) της μητρικής(σε περίπτωση ομίλων). (HyperLink) : όπου εισάγεται ο υπερσύνδεσμος και είναι προαιρετικό πεδίο.
11. Υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις, αναφορικά με υπηρεσίες, μεταβίβαση ενσώματων ή ασώματων παγίων ή κάποια
άλλη μεταβίβαση χωρίς τη καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος (π.χ. με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών παραγώγων, εκπτώσεις κλπ) (TransactionWithoutPrice) : το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία
13α. Στην ημεδαπή(Native)
13β. Στην αλλοδαπή(Foreign)
και τα οποία με τη σειρά τους έχουν το καθένα τα ακόλουθα γνωρίσματα
12α,12βi. ΝΑΙ(Yes)
12α,12βii. ΟΧΙ (No)
οπού πρέπει να επιλέγει σαν ΑΛΗΘΗΣ (true) η τιμή ΝΑΙ(Yes) ή ΟΧΙ (No) ανάλογα με το αν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις, αναφορικά με υπηρεσίες, μεταβίβαση ενσώματων ή ασώματων παγίων ή κάποια άλλη μεταβίβαση χωρίς τη καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος (π.χ. με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών παραγώγων, εκπτώσεις κλπ) είτε στην ημεδαπή(Native) είτε στην αλλοδαπή(Foreign).
12. Υπάρχει παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις ή μεταβίβαση ενσώματων ή άυλων παγίων, ή κάποια άλλη μεταβίβαση, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή τιμήματος; (ServiseProvisionWithtPrice) :
το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία
13α. Στην ημεδαπή(Native)
13β. Στην αλλοδαπή(Foreign)
και τα οποία με τη σειρά τους έχουν το καθένα τα ακόλουθα γνωρίσματα
13α,13βi. ΝΑΙ(Yes)
13α,13βii. ΟΧΙ (No)
οπού πρέπει να επιλέγει σαν αληθής (true) η τιμή ΝΑΙ(Yes) ή ΟΧΙ (No) ανάλογα με το αν υπάρχει παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μόνιμες εγκαταστάσεις ή μεταβίβαση ενσώματων ή άυλων παγίων, ή κάποια άλλη μεταβίβαση, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή τιμήματος είτε στην ημεδαπή(Native) είτε στην αλλοδαπή(Foreign).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» (ΣΕΛΙΔΑ 2)
1. Προστέθηκε το πεδίο ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (SerialNumber) : είναι υποχρεωτικό και ελέγχεται αν είναι μοναδικό ( unique constrain ) για την κάθε Συνδεδεμένη Επιχείρηση.
2. ΑΦΜ ( Tin): είναι υποχρεωτικό πεδίο.
3. ΧΩΡΑ ( Country ): είναι υποχρεωτικό πεδίο της μορφής ISO 3166 Κωδικός Χώρας.
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Name) : είναι υποχρεωτικό πεδίο.
5. ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ (Relation): αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία
5α.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (CapitalParticipation)
5β.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BMParticipation)
5γ. ΕΠΙΡΡΟΉ (Influence)
5δ.ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (PermanentFacilities)
τα οποία είναι υποχρεωτικά πεδία και μπορούν να συμπληρωθούν όλα με την τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) ή ΨΕΥΔΕΣ (false ) που σημαίνει ότι περισσότερα από ένα μπορούν να έχουν την τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) δηλαδή να έχουν επιλεγεί (Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής).
Σε καθένα από αυτά αντιστοιχούν τα προαιρετικά γνωρίσματα
5α,5β,5γ,5δi. ΑΠΌ (From),
5α,5β,5γ,5δii. ΈΩΣ (To)
που δηλώνουν αντιστοίχως την ημερομηνία Έναρξη και Διακοπής της Σχέσης εφόσον υπάρχει μεταβολή μέσα στη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.
6. ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (BusinessActivityCode): που είναι υποχρεωτικός και αποτελείται από τα ακόλουθα γνωρίσματα
6α. Ελληνικός ( Greek ) : αριθμητικό πεδίο (pattern = d{6} – αριθμός με 6 ψηφία)
6β. Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας (EUBACNOGREEK): αριθμητικό πεδίο (pattern = d{4} – αριθμός με 4 ψηφία)
6γ. Χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (NONEUBAC) : αριθμητικό πεδίο (pattern = d{4} – αριθμός με 4 ψηφία)

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ» (ΣΕΛΙΔΑ 3)
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Function): περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία
1.1 ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ResearchandDevelopment)
1.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Production),
1.3 ΔΙΑΝΟΜΉ (Distribution),
1.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (Represantation),
1.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ (TechnicalSupport),
1.6 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (CustomerService),
1.7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ(SalesPromotion),
1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Transportation),
1.9 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Storage),
1.10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗ (Funding),
1.11 ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ(QualityControl),
1.12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (AdministrativeServices),
1.13 ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ (OtherServices) που περιέχει το γνώρισμα
1.12.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Description) προαιρετικό γνώρισμα
1.14 ΆΛΛΕΣ (Other) που περιέχει το γνώρισμα
1.13.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Description) προαιρετικό γνώρισμα,
τα οποία είναι υποχρεωτικά και παίρνουν τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) ή ΨΕΥΔΕΣ (false ) που σημαίνει ότι περισσότερα από ένα μπορούν να έχουν την τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) δηλαδή να έχουν επιλεγεί (Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής). Τα πεδία ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΆΛΛΟΣ παίρνουν την τιμή ΨΕΥΔΕΣ (false ) αν δεν έχει ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) οπότε δίνει και την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
1.15 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ChangeInCompanyFunctions) που περιέχει τα πεδία επιλογής
1.14.1 ΝΑΙ(Yes)
1.14.2 ΟΧΙ (No)
στο πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό να του δοθεί η τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) σε ένα από τα γνωρίσματά ΝΑΙ(Yes) ή ΟΧΙ (No) αυτού.
2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ: περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία
2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ (BusinessCommercial)
2.2 ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ResearchandDevelopment),
2.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ (Credit),
2.4 ΕΠΙΣΦΆΛΕΙΑΣ (Precarity),
2.5 ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ (Warranties),
2.6 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ( Exchange),
2.7 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ( Stock ),
2.8 ΆΛΛΟΣ ( Other) που περιέχει το ) προαιρετικό γνώρισμα
2.8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Description )
που είναι υποχρεωτικά και παίρνουν τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) ή ΨΕΥΔΕΣ (false ) που σημαίνει ότι περισσότερα από ένα μπορούν να έχουν την τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) δηλαδή να έχουν επιλεγεί (Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής). Το πεδίο ΆΛΛΟΣ παίρνει την τιμή ΨΕΥΔΕΣ (false )αν δεν έχει ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) οπότε δίνει και την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
2.9 Υπάρχει αλλαγή στις κινδύνους που αναλαμβάνει η επιχείρηση (ChangeInCompanyRisk) που περιέχει τα πεδία επιλογής
2.9.1 ΝΑΙ(Yes)
2.9.2 ΟΧΙ (No)
στο πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό να του δοθεί η τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ) σε ένα από τα γνωρίσματά ΝΑΙ(Yes) ή ΟΧΙ (No) αυτού.
3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ (FLATFEE): περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία επιλογής
3.1 Ενσώματα (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) (tangible)
3.2 Άυλα (εμπορικά σήματα, πατέντες, τεχνογνωσία κ.λπ.) (Intangible)
από τα οποία πρέπει να επιλεγεί ένα από τα δύο δίνοντας του την τιμή ΑΛΗΘΕΣ ( true ).

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» (ΣΕΛΙΔΑ 4)

Κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση που έχει συναλλαγές ( αγορές ή πωλήσεις ) πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία των ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (TransactionElements) τα οποία είναι οι ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Disclosure) και ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (TransactionMatrix).
Ποίο αναλυτικά το καθένα από αυτά απαρτίζεται από τα ακόλουθα πεδία:
1. Πεδία ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (TransactionMatrix):
1.1 ΠΡΏΤΕΣ ΎΛΕΣ (RawMaterials)
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Products)
1.3 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Merchandise)
1.4 ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ (Royalties)
1.5 ΣΗΜΑΤΑ (TradeMarks)
1.6 ΛΟΙΠΆ ΆΥΛΑ (Intangibles),
1.7 Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης (TransMarketAdvFees)
1.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ (AdministrativeSupport)
1.9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ (FinancialTransactions)
1.10 ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ (AssetsTransfer)
1.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (TechnicalSupport)
1.12 Εκμίσθωση (Leases)
1.13 ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ (Storage)
1.14 ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΆΠΤΥΞΗ (ResearchandDevelopment)
1.15 ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ (OtherServices)
1.16 Επιδότηση – Διαγραφή χρεών (SubsidyDeletionDept)
1.17 Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες Κατανομής Κόστους) (CostAllocation_CCA),
1.18 Λοιπά (Others)
καθένα από τα οποία είναι προαιρετικό και αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία
1.1,2,3..18.i ΑΓΟΡΆ/ΛΉΨΗ (Purchase)
1.1,2,3..18.ii ΠΏΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales)
και αυτά με τη σειρά τους έχουν τα προαιρετικά γνωρίσματα
1.1,2,3..18.i,ii.A ΠΟΣΌ ( Amount )
1.1,2,3..18.i,ii.B ΜΈΘΟΔΟ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ (DocMethod)
Στον παραπάνω πίνακα πρέπει για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα ποσά – ΠΟΣΌ ( Amount ) – των ΑΓΟΡΆ/ΛΉΨΗ (Purchase) και ΠΏΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales) – συνοδευόμενο υποχρεωτικά από μια από τις 6 μεθόδους ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ (DocMethod) – 1 CUP, 2 RPM, 3 CPM, 4 TNMM, 5 PSM, 6 OTHER. To πεδίο ΠΟΣΌ ( Amount ) είναι δεκαδικός αριθμός με 2 δεκαδικά ψηφία.
2. Πεδία των ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Declaration):
2.1 Έχει καταρτιστεί φάκελος τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 2238/94 για τις συναλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω (TransactionDocFile),
2.2 Υπάρχει απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) για κάποια από τις προαναφερόμενες συναλλαγές;( DocMethodTransPreliminaryApproval),
2.3 Υπάρχει τεκμηριωτικό υλικό ως προς τα συμπληρωμένα πεδία του πίνακα; (DocMaterialforFilledOutField)
καθένα από τα οποία αποτελείται από τα γνωρίσματα επιλογής
2.1,..,3.i ΝΑΙ(Yes)
2.1,..,3.ii ΟΧΙ (No)
Οπότε τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν με ένα από τα γνωρίσματα ΝΑΙ(Yes) ή ΟΧΙ (No) αυτών.

Πηγή: Taxheaven