Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομίλων και ποια στοιχεία πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2017

 

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομίλων και ποια στοιχεία πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» ) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 του Συμβουλίου της 25ηςΜαΐου 2016 (EE L 146 της 03.06.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (EE L 64 της 11.3.2011), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως και Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α1 163), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4378/2016 (Α’ 55) και τις διατάξεις του ν. 4474/2017 (Α1 80).

Με τις διατάξεις του παρόντος επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής που έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της,της 6ηςΔεκεμβρίου 2012 για τον καθορισμό σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα του, της 22αςΜαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Επειδή οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δε διαθέτουν οι εγχώριες εταιρείες. Όταν οι Όμιλοι ΠΕ το κάνουν αυτό, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από εκείνη των Ομίλων ΠΕ. Από την άλλη πλευρά, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος ανταγωνισμού για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά στη διάρθρωση, την πολιτική τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της Ένωσης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν  επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μεταφορά σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα.

Η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών, καθότι η αυξημένη διαφάνεια έναντι των φορολογικών αρχών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί στη χώρα όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη.

Το ψήφισμα της 27ης Ιουνίου 2006 του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας με θέμα την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΤΤΕΣ ΕΕ»)παρέχει ήδη στους Ομίλους ΠΕ στην Ένωση μέθοδο για την υποβολή στοιχείων στις φορολογικές αρχές για τις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πολιτικές τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών («Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης»), καθώς και στοιχείων σχετικά με τις συγκεκριμένες συναλλαγές της τοπικής οντότητας («Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης»). Ωστόσο, στον κώδικα ΤΤΈΣ ΕΕ δεν προβλέπεται επί του παρόντος κανένας μηχανισμός για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα.

Στην Έκθεση ανά Χώρα οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος.

Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.

Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του Ομίλου, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας και να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους Ομίλους ΠΕ, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους Ομίλους ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό.

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της Ένωσης και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ, των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην Ένωση. Επομένως, αμφότεροι πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναβάλλουν, για ένα έτος, την υποχρέωση υποβολής Εκθέσεων για τις Συνιστώσες Οντότητες που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος και δεν είναι οι Τελικές Μητρικές Οντότητες των Ομίλων ΠΕ ή οι Παρένθετες Μητρικές Οντότητές τους.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων που εισάγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.

Η επιλογή των κυρώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συντονισμένους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ.

Όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, επισημαίνεται ότι η χώρα μας με τις διατάξεις του ν.4170/2013 (Α’ 163) ενσωμάτωσε την αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς.

Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν φορολογική κατοικία ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης του Ομίλου ΠΕ.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τους Ομίλους ΠΕ, είναι αναγκαίο να τεθούν κανόνες που συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις και να υπάρξει θετική συμβολή στην εφαρμογή τους. Στις 19 Ιουλίου 2013 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης του σχετικά με τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (Σχέδιο Δράσης BEPS), το οποίο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την τροποποίηση υφιστάμενων διεθνών φορολογικών κανόνων. Στις 5 Οκτωβρίου 2015 ο ΟΟΣΑ παρουσίασε τις τελικές του εκθέσεις, που εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ομάδας G20.KOT0 τη συνεδρίαση στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 η δέσμη μέτρων του ΟΟΣΑ εγκρίθηκε από τους ηγέτες των χωρών της ομάδας G20.OI εργασίες για τη Δράση 13 του Σχεδίου Δράσης BEPS κατέληξαν σε σύνολο προτύπων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων του Βασικού Φακέλου Τεκμηρίωσης, του Ελληνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης και της Έκθεσης ανά Χώρα. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά τη θέσπιση των κανόνων για την Έκθεση ανά Χώρα.Σε περίπτωση που Συνιστώσα Οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβολής στοιχείων δυνάμει του παρόντος νόμου, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι αυτό αποτελεί ένδειξη για την ανάγκη αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο Όμιλο ΠΕ. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος παραλείπει κατ’ εξακολούθηση να παράσχει αυτόματα τις Εκθέσεις ανά Χώρα, πρέπει να επιδιώκει να έρθει σε διαβούλευση με αυτό το κράτος μέλος. Η ενωσιακή δράση στον τομέα της παροχής στοιχείων ανά χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την Τελική Έκθεση του 2015 σχετικά με τη Δράση 13 του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ / των χωρών της ομάδας G20 για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ, ως πηγή παραδειγμάτων ή ερμηνείας του παρόντος νόμου και προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια της εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης σε όλα τα κράτη μέλη.

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για την Έκθεση ανά Χώρα. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του κοινού δικτύου επικοινωνιών που ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 (άρθρο 3 σημείο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) («δίκτυο CCN»). Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4170/2013 (παρ. 6του άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) και της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013 (παρ. 6 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ), θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτική χρήση των πόρων, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφευχθεί η ανάγκη να πραγματοποιήσει κάθε κράτος μέλος παρόμοιες προσαρμογές στα συστήματά του, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου CCN. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση του συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών της Έκθεσης ανά Χώρα. Στην ετήσια έκθεση των κρατών μελών προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4170/2013 (άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ) θα πρέπει να αναφέρεται η έκταση της πρακτικής της κατά τόπους υποβολής δυνάμει του άρθρου 9ΑΑ του παρόντος νόμου και της παρ. 1 του Τμήματος II του Παραρτήματος III και να
περιέχεται κατάλογος τυχόν περιοχών Δικαιοδοσίας, όπου έχουν την κατοικία τους οι Τελικές Μητρικές Οντότητες Συνιστωσών Οντοτήτων εγκατεστημένων στην ΕΕ, αλλά δεν έχουν υποβληθεί ή ανταλλαγεί ολοκληρωμένες Εκθέσεις. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμοδεν πρέπει να οδηγούν στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας, της οποίας η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

Β. Ειδικότερα επί των άρθρων 1 έως και 9

Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός του παρόντος νόμου, ήτοι η ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (EE L 146 της 03.06.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (EE L64 της 11.3.2011), η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α’ 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α’του Μέρους Πρώτου του ν.4378/2016 (Α’ 55) και των άρθρων 1 έως 6 του ν. 4474/2017, αντίστοιχα.

Επί του άρθρου 2

Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.4170/2013 (ορισμοί), έτσι ώστε να επεκτείνεται ο ορισμός της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριώνόσον αφορά και στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα στο πλαίσιο του προστιθέμενου με τον παρόντα νόμο άρθρου 9ΑΑ.

Επί του άρθρου 3

Με το άρθρο 3προστίθεται το άρθρο 9ΑΑ σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται η υποχρέωση κάθε Τελικής Μητρικής Οντότητας ενός Ομίλου ΠΕ που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλης Αναφέρουσας Οντότητας, σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής Εκθέσεων που ορίζονται στο Παράρτημα III του παρόντος νόμου, να υποβάλλει την
Έκθεση ανά Χώρα όσον αφορά στο οικείο Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.
Εν συνεχεία, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των ελληνικών φορολογικών αρχών σχετικά με την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και ειδικότερα, ορίζεται ότι η αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 κοινοποιεί μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου ΠΕ στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση, την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Επίσης, ορίζονται αναλυτικά οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχει η Έκθεση ανά Χώρα σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ, που ειδικότερα είναι οι εξής: α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, όσον αφορά σε κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ και β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας. Όσον αφορά στην προθεσμία της κοινοποίησης ορίζεται ότι ειδικά για την πρώτη φορά εφαρμογής η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται για το φορολογικό έτος του Ομίλου ΠΕ που αρχίζει την 1ηΙανουαρίου 2016 ή μετά την ημερομηνία αυτή, και πραγματοποιείται εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του εν λόγω φορολογικού έτους
Επισημαίνεται ότι με την παρ. 5 του άρθρου 9ΑΑ εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετικά με Ομίλους ΠΕ και κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικά με τη διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα.

Επί του άρθρου 4
Με το άρθρο 4 προστίθεται μετά την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.4170/2013 η παράγραφος 8 σχετικά με της συγκεκριμένους σκοπούς, για της οποίους ορίζεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται όσον αφορά της Εκθέσεις ανά Χώρα. Ειδικότερα,οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ του παρόντος νόμου ορίζεται ότι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για της σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με της τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης μελών του Ομίλου ΠΕ με της εφαρμοστέους κανόνες για της τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης.

Επί του άρθρου 5

Με την παρ.1 του άρθρου 5 προστίθεται μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4170/2013 η παράγραφος 7, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Έκθεση ανά Χώρα του άρθρου 9ΑΑ θα πραγματοποιείται μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα III του παρόντος και ότι οι γλωσσικές ρυθμίσεις για την εν λόγω ανταλλαγή θα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της αρχικής Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.
Με την παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013 η παράγραφος 7, σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9ΑΑ, παρέχονται με ηλεκτρονικά  μέσα με τη χρήση του δικτύου CCN, η αναβάθμιση του οποίου εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία της αρχικής Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

Επί του άρθρου 6

Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4170/2013, που αφορά τα στοιχεία που αποστέλλονται στην Επιτροπή για αξιολόγηση. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 μέσω της αρμόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, δηλαδή η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ, κοινοποιεί στην Επιτροπή την ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 9Α και 9ΑΑ του ν. 4170/2013.

Επί του άρθρου 7

Με το άρθρο 7 προστίθεται μετά το άρθρο 24 του ν. 4170/2013, το άρθρο 24Α με τίτλο «Κυρώσεις», όπου θεσπίζονται οι κανόνες για της κυρώσεις, που επισύρουν οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, όσον αφορά στο άρθρο 9ΑΑ. Επειδή η υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα αποτελεί, μαζί με την τήρηση Φακέλου Τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού) και την υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, μέρος της φορολογικής υποχρέωσης για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, οι προτεινόμενες κυρώσεις είναι ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται της περιπτώσεις μη τήρησης της υποχρέωσης τεκμηρίωσης του άρθρου 56 του ν. 4174/2013 – Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας(ΚΦΔ), (Α’ 170) και κρίνονται ως αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές.

Επί του άρθρου 8

Με το άρθρο 8 προστίθεται στο Κεφαλαίο Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013,το Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διατάξεων του εν λόγω νόμου και στο οποίο καθορίζονται οι κανόνες υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα για της Ομίλους ΠΕ. Ειδικότερα, το Παράρτημα III αποτελείται από το Τμήμα I που περιλαμβάνει της ορισμούς, το Τμήμα II που περιλαμβάνει της γενικές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και το Τμήμα III που περιλαμβάνει ένα μέρος με τίτλο « Α. Υπόδειγμα για την Έκθεση ανά Χώρα» με σχετικούς πίνακες 1 και 2 και ένα μέρος με τίτλο «Β. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα».

Επί του άρθρου 9

Με το άρθρο 9 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 8του εν λόγω νόμου αρχίζει την 5η Ιουνίου 2017, ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Άρθρα της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881
του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου
2016 σχετικά με την τροποποίηση
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον
αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα της φορολογίας
Άρθρα του σχεδίου νόμου για την
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 σχετικά με την
τροποποίηση της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ όσον αφορά στην
υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών στον τομέα της
φορολογίας
Άρθρο 1
Άρθρο 1 παρ.1 Άρθρο 2
Άρθρο 1 παρ.2 Άρθρο 3
Άρθρο 1 παρ.3 Άρθρο 4
Άρθρο 1 παρ.4 Άρθρο 5 παρ.1
Άρθρο 1 παρ.5 Άρθρο 5 παρ.2
Άρθρο 1 παρ.6 Άρθρο 6
Άρθρο 1 παρ.7 Άρθρο 7
Άρθρο 1 παρ.8
Άρθρο 1 παρ.9 Άρθρο 8
Άρθρο 2 παρ.1 Άρθρο 9
Άρθρο 2 παρ.2
Άρθρο 3
Άρθρο 4

Σχέδιο νόμου

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881

Άρθρο 1

Με τον παρόντα νόμο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου της 25ηςΜαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της 03.06.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014) και (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 1 έως 25 του ν.4170/2013 (Α’ 163) και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2376, με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α’ 55) και με τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017 (Α’ 80), αντίστοιχα.

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.4170/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4378/2016 και με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4474/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περιπτ. σ’της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. Για τους σκοπούς της περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·

β) για τους σκοπούς της περιπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα-

γ) για τους σκοπούς του παρόντος πλην των διατάξεων των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που προβλέπεται στις περιπτ.α’και β’.
Στο πλαίσιο της περιπτ. β’της παρ. 1 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήματος III, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα III.».

Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 9Α του ν.4170/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4474/2017, προστίθεται άρθρο 9ΑΑ, ως εξής:

«Άρθρο 9ΑΑ
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα 1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα III Τμήμα II, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα όσον αφορά το οικείο Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα III Τμήμα II.

2. Η αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ.1 του άρθρου 4,που παραλαμβάνει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με την παρ. 1, κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 4, την Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της Έκθεσης ανά Χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

3. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ:
α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, όσον αφορά σε κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ,

β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας.

4. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου ΠΕ στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση ανά Χώρα. Η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται για το φορολογικό έτος του Ομίλου ΠΕ που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2016, και πραγματοποιείται εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του εν λόγω φορολογικού έτους.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετικά με Ομίλους ΠΕ και κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικά με τη διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα.

Άρθρο 4
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4170/2013 προστίθεται παρ. 8, ως εξής :

«8. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 6, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης μελών του Ομίλου ΠΕ με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης. Οι διορθώσεις των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών από τις ελληνικές φορολογικές αρχέςδε βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση ως προς τη χρησιμοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδημα μιας Συνιστώσας Οντότητας.»

Άρθρο 5
(άρθρο 1 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

  1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4170/2013, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4474/2017, προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
    «7. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, πραγματοποιείται μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα III Τμήμα III Πίνακες 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή.Με βάση τις ως άνω γλωσσικές ρυθμίσεις, οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9ΑΑ μπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης με την πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.»2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013, που προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4474/2017, προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
    «7. Πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9ΑΑ παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα με τη χρήση του δικτύου CCN.»

Άρθρο 6
(άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4170/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4474/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4,μέσω της αρμόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, κοινοποιεί στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στα άρθρα9, 9Α και 9ΑΑ, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν.»

Άρθρο 7
(άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Μετά το άρθρο 24 του ν.4170/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4378/2016, προστίθεται άρθρο 24Α,ως εξής :

«Άρθρο 24Α
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, στους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΑΊ70) και ιδίως αυτές που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, την επιβολή του προστίμου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παρ. 1.»

Άρθρο 8
(άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Στο Κεφαλαίο Η’ του Μέρους Πρώτου του ν.4170/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4378/2016, προσαρτάται Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διατάξεων του παρόντος ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ I
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Όμιλος»: σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται μέσω ιδιοκτησίας ή ελέγχου τέτοιου είδους που είτε απαιτείται να συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει των εφαρμοζόμενων αρχών λογιστικής είτε θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το μετοχικό κεφάλαιο οποιοσδήποτε από τις επιχειρήσεις αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο.
2. «Επιχείρηση»: οποιαδήποτε μορφή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. β’, γ’και δ’της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013.
3. «Όμιλος ΠΕ»: οποιοσδήπτε Όμιλος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η φορολογική κατοικία των οποίων βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές Δικαιοδοσίας ή περιλαμβάνει επιχείρηση η φορολογική κατοικία της οποίας βρίσκεται σε μια περιοχή Δικαιοδοσίας και υπόκειται σε φορολόγηση όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη περιοχή Δικαιοδοσίας και δεν είναι Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ.
4. «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ»: όσον αφορά σε οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος του Ομίλου, Όμιλος με συνολικά ενοποιημένα έσοδα κάτω των 750.000.000 ευρώ ή κατά προσέγγιση ισοδύναμου ποσού σε τοπικό νόμισμα, τον Ιανουάριο του 2015, κατά το Φορολογικό Έτος το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγούμενο Φορολογικό Έτος.
5. «Συνιστώσα Οντότητα»: οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:
α)οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα Ομίλου ΠΕ που συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή θα συμπεριλαμβανόταν σε αυτές εάν το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω επιχειρηματικής μονάδας Ομίλου ΠΕ αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο- β)οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα που εξαιρείται από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ αποκλειστικά για λόγους μεγέθους ή ουσίας- γ) οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση οποιοσδήποτε χωριστής επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ ή β’, με την προϋπόθεση ότι η επιχειρηματική μονάδα συντάσσει ξεχωριστή οικονομική κατάσταση για την εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κανονιστικής ρύθμισης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ελέγχου εσωτερικής διαχείρισης.
6. «Αναφέρουσα Οντότητα»: η Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εκ μέρους του Ομίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα μπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στην παρ. 1 του Τμήματος II.

7. «Τελική Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α)κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές μετοχικό κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της, ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το μετοχικό κεφάλαιό της αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της
β) δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχικό κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στην περιπτ. σ’, στην πρώτη Συνιστώσα Οντότητα.

8. «Παρένθετη Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ στην οποία έχει ανατεθεί από τον εν λόγω Όμιλο ΠΕ, ως μοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εκ μέρους του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’ της παρ. 1 του Τμήματος II.

9. «Φορολογικό Έτος»: ετήσια λογιστική περίοδος για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της.

10. «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων»: εκείνο το Φορολογικό Έτος του οποίου τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση ανά Χώρα, που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ.

11. «Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών»: συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ενός κράτους μέλους της ΕΕ και μιας Δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε Διεθνή συμφωνία, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των Δικαιοδοσιών των Συμβαλλόμενων Μερών.

12. «Διεθνής Συμφωνία»: η Πολυμερής Σύμβαση σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα, οποιαδήποτε διμερής ή πολυμερής φορολογική σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στην οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος το κράτος μέλος και με τους όρους της παρέχει κατά νόμο εξουσία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των διάφορων Δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.

13. «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: οι οικονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα.

14. Ο όρος «Συστημική Αδυναμία» όσον αφορά σε Δικαιοδοσία σημαίνει είτε ότι μια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με κράτος μέλος, αλλά έχει αναστείλει την αυτόματη ανταλλαγή (για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας) ή ότι μια δικαιοδοσία κατ’ εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτόματα σε κράτος μέλος τις Εκθέσεις ανά Χώρα που βρίσκονται στην κατοχή της για Ομίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στο εν λόγω κράτος μέλος.
ΤΜΗΜΑ II
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και
β)ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οικεία Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας-
ββ) η Δικαιοδοσία στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή συμφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων
βγ) έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από την Ελλάδα στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική κατοικία της σε αυτήν.
Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα,όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ζητεί από την Τελική Μητρική Οντότητα να της παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ. Εάν, παρά ταύτα, η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα δεν έλαβε ή δεν απέκτησε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υποβάλει την Έκθεση για τον Όμιλο ΠΕ, η Συνιστώσα αυτή Οντότητα υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της τις οποίες έλαβε ή απέκτησε, και ανακοινώνει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτό δε θίγει το δικαίωμα των ελληνικών φορολογικών αρχών να επιβάλλουνπς προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία κυρώσεις και να ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη για την άρνηση αυτή.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ, που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’, ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ και να γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9ΑΑ, οι ελληνικές φορολογικές αρχές κοινοποιούν τη ληφθείσα Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Όταν Συνιστώσα Οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ, τότε αυτή η Συνιστώσα Οντότητα δεν είναι επιλέξιμη για να οριστεί ως η Αναφέρουσα Οντότητα για τον Όμιλο ΠΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρούσας υποπερίπτωσης. Ο κανόνας αυτός δε θίγει την υποχρέωση της Συνιστώσας Οντότητας να ανακοινώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες.

  1. Κατά παρέκκλιση από την παρ.1, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’ της παρ. 1, οντότητα που περιγράφεται στην παρ. 1 δεν απαιτείται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, εάν ο Όμιλος ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, έχει καταστήσει διαθέσιμη την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ όσον αφορά στο εν λόγω Φορολογικό Έτος μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ ή πριν από αυτή και, σε περίπτωση που η Παρένθετη Μητρική Οντότητα έχει φορολογική κατοικία σε περιοχή Δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ·
β) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων
γ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στην Ελλάδα
δ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία του ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα-
ε) έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 4.

  1. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές εάν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ.1 το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.4. Σε περίπτωση που Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα, δεν αποτελεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, κοινοποιεί αυτή στις ελληνικές φορολογικές αρχές την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.
  2. Η Έκθεση ανά Χώρα διευκρινίζει το νόμισμα των ποσών που αναφέρει.

 

ΤΜΗΜΑ III

ΕΚΘΕΣΗ ANA ΧΩΡΑ

 

Β. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα

1. Σκοπός
Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την κατανομή εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.

2. Αντιμετώπιση υποκαταστημάτων και μόνιμων εγκαταστάσεων
Τα στοιχεία της μόνιμης εγκατάστασης υποβάλλονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας, όπου αυτή βρίσκεται και όχι σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας της επιχειρηματικής μονάδας της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση. Η υποβολή στοιχείων στη φορολογική Δικαιοδοσία κατοικίας, για την επιχειρηματική μονάδα της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μόνιμη εγκατάσταση. 3. Περίοδος που καλύπτεται από το ετήσιο υπόδειγμα
Το υπόδειγμα καλύπτει το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ. Για τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά την κρίση της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, το υπόδειγμα αντανακλά με τρόπο συνεκτικό μία από τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)πληροφορίες για το φορολογικό έτος των σχετικών Συνιστωσών Οντοτήτων που λήγει την ίδια ημερομηνία με το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ ή λήγει εντός της δωδεκάμηνης περιόδου που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας-
β)πληροφορίες για όλες τις σχετικές Συνιστώσες Οντότητες που αναφέρθηκαν για το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ.

4. Πηγές δεδομένων
Κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ χρησιμοποιεί με τρόπο συνεκτικό τις ίδιες πηγές δεδομένων από έτος σε έτος. Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων, τις χωριστές υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα, τις κανονιστικές οικονομικές καταστάσεις ή τους λογαριασμούς εσωτερικής διαχείρισης. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί η αναφορά των εσόδων, των κερδών και του φόρου στο υπόδειγμα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εάν χρησιμοποιούνται υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ως βάση για την υποβολή στοιχείων, όλα τα ποσά μετατρέπονται στο δηλωθέν νόμισμα λειτουργίας της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που δηλώνεται στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος. Δεν χρειάζεται ωστόσο να γίνονται προσαρμογές για διαφορές στις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται στη μια ή στην άλλη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.

Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ παρέχει σύντομη περιγραφή των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του υποδείγματος, στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος. Εάν υπάρχει μεταβολή στην πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται από έτος σε έτος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ εξηγεί τους λόγους για τη μεταβολή και τις συνέπειές της, στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος.

1. Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (Πίνακας 1)
1.1. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας
Στην πρώτη στήλη του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ απαριθμεί όλες τις περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, στις οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ. Η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας ορίζεται ως κρατική ή μη κρατική περιοχή Δικαιοδοσίας που έχει δημοσιονομική αυτονομία. Περιλαμβάνεται χωριστή γραμμή για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ, που η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ θεωρεί ότι δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους σε καμία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όταν Συνιστώσα Οντότητα έχει την κατοικία της σε περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, εφαρμόζεται ο κανόνας διευθέτησης διαφορών της εφαρμοστέας φορολογική  σύμβασης για να προσδιοριστεί η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας. Όταν δεν υπάρχει ισχύουσα φορολογική σύμβαση, η αναφορά της Συνιστώσας Οντότητας γίνεται στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης της Συνιστώσας Οντότητας. Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης προσδιορίζεται με βάση τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.
1.2. Έσοδα
Στις τρεις στήλες του υποδείγματος υπό τον τίτλο «Έσοδα» η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις-
β)το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με ανεξάρτητα μέρη-
γ) το συνολικό άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτ. α’ και β’.
Τα έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες, δικαιώματα εκμετάλλευσης, τόκους, ασφάλιστρα και οποιαδήποτε άλλα ποσά. Τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που λαμβάνονται από άλλες Συνιστώσες Οντότητες και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του πληρωτή.
1.3. Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Στην πέμπτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των κερδών (ζημιών) προ φόρου εισοδήματος για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία έκτακτων εσόδων και εξόδων.
1.4. Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση)
Στην έκτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πράγματι καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Οι καταβληθέντες φόροι περιλαμβάνουν φόρους που καταβάλλονται σε ταμειακή βάση από τη Συνιστώσα Οντότητα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας και σε όλες τις άλλες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας. Περιλαμβάνουν επίσης τους παρακρατούμενους φόρους στην πηγή που καταβάλλονται από άλλες οντότητες (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ανεξάρτητες επιχειρήσεις) για πληρωμές στη Συνιστώσα Οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία A με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Α εισπράττει τόκους στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β, ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β αναφέρεται από την εταιρεία Α.
1.5. Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος (τρέχον έτος)
Στην έβδομη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο των οφειλόμενων τρεχόντων φορολογικών εξόδων που καταχωρίζεται για φορολογούμενα κέρδη ή ζημίες του έτους υποβολής εκθέσεων για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα αντικατοπτρίζουν μόνο πράξεις του τρέχοντος έτους και δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις.
1.6. Μετοχικό κεφάλαιο
Στην όγδοη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει καθορισμένη κεφαλαιακή απαίτηση στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της μόνιμης εγκατάστασης για κανονιστικούς σκοπούς.
1.7. Συσσωρευμένα κέρδη
Στην ένατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των συνολικών συσσωρευμένων κερδών όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας κατά το τέλος του έτους. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα συσσωρευμένα κέρδη αναφέρονται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση.

 

1.8. Αριθμός εργαζομένων
Στη δέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει τον συνολικό αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να αναφερθεί ως έχει κατά το τέλος του έτους, βάσει των μέσων επιπέδων απασχόλησης για το έτος, ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση με συνεκτική εφαρμογή στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας και από έτος σε έτος. Για τον σκοπό αυτό, οι ανεξάρτητοι εργολήπτες που συμμετέχουν στις συνήθεις δραστηριότητες λειτουργίας της Συνιστώσας Οντότητας μπορούν να αναφέρονται ως εργαζόμενοι. Επιτρέπεται η εύλογη στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά του αριθμού των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά δεν στρεβλώνει ουσιαστικά τη σχετική κατανομή των εργαζομένων στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας. Εφαρμόζονται συνεκτικές προσεγγίσεις από έτος σε έτος και για τις διάφορες οντότητες.
1.9. Ενσώματα περιουσιακό στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Στην ενδέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα ούτε άυλα ή χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία.

  1. Κατάλογος με όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (πίνακας 2)

2.1. Συνιστώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Η Αναφέρουσα Οντότητατου Ομίλου ΠΕ απαριθμεί, ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας και ονομασία νομικής οντότητας, όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 των γενικών οδηγιών όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, η μόνιμη εγκατάσταση αναφέρεται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται. Σημειώνεται η νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.
2.2. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της οργάνωσης ή σύστασης, αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το όνομα της περιοχής φορολογικής Δικαιοδοσίας βάσει του δικαίου της οποίας έχει οργανωθεί ή συσταθεί η Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, εάν είναι διαφορετική από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας.

2.3. Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ προσδιορίζει τη φύση της (των) κύριας(-ων) επιχειρηματικής(-ών) δραστηριότητας(-ων) που ασκείται(-ούνται) από τη Συνιστώσα Οντότητα στην αντίστοιχη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα κατάλληλα τετραγωνίδια.».
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)

Η ισχύς των άρθρων 1 έως 8 αρχίζει από την 5η Ιουνίου 2017.
Πηγή: www.taxheaven.gr