Περί Του Χαρακτηρισμού Επιχειρήσεων Ως Συνδεδεμένων

/
Ημερομηνία18 Δεκ 2014

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10.12.2014

Περί του χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Μαρούσι, 10-12-2014

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜAΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ: 210-6801052 FAX: 210-6834039

Πληροφορίες: Βασίλειος Ιατρίδης

 

ΘΕΜΑ: Περί Του Χαρακτηρισμού Επιχειρήσεων Ως Συνδεδεμένων.

ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 31579/18-11-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «……».

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

  1. Με την περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 διευκρινίζεται, ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και

(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

  1. Αλλά και σε προγενέστερα νομοθετήματα, τόσο με το άρθρο 39 του Ν. 2238/1994 όσο και με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, αναγνωρίσθηκε ρητά η έννοια και η σημασία της δυνατότητας άσκησης καθοριστικής επιρροής στη λήψη αποφάσεων, προκειμένου για το χαρακτηρισμό προσώπων και νομικών οντοτήτων ως συνδεδεμένων.
  2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 31579/18-11-2014 εγγράφου σας, προκύπτει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «Β……» έφερε την κάτωθι σύνθεση:

– Λ…… Κ…… (ειδικευμένος ιατρός-μικροβιολόγος) 51,00%

– Ε…… Α.Ε. 20,00%

– Β…Φ… I.A.E. 10,00%-14,00%

– Α…… Τ…… 7,50%

– Α…… Λ…… 7,50%

– Ι…… Κ…… 0,00%-4,00%

  1. Περαιτέρω, από το σχετικό σχεδιάγραμμα που μας προσκομίσατε, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

(α) Ο Α…… Λ…… κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία (50,21%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ε…… Α.Ε.. Εφόσον, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, τότε ασκεί καθοριστική επιρροή στη λήψη αποφάσεων.

(β) Επίσης, ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Β…Φ… Ι.Α.Ε., αφού αφενός ο ίδιος κατέχει το 8,11% των μετοχών και αφετέρου, η εταιρεία E…… Α.Ε. (της οποίας κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ασκεί καθοριστική επιρροή στη λήψη αποφάσεων) κατέχει το 46,72% των μετοχών (αθροιστικά, ο Α…… Λ…… ελέγχει το 54,83% των μετοχών της Β…Φ… Ι.Α.Ε.). Αυτό συνεπάγεται ότι, εφόσον οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας Β…Φ… Ι.Α.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, τότε ο Α…… Λ…… δύναται να ασκεί καθοριστική επιρροή στη λήψη αποφάσεων.

(γ) Άρα, ο Α…… Λ…… ελέγχει άμεσα ή έμμεσα 37,50%-41,50% των μετοχών της εταιρείας Β…… Ι.Α.Ε. (κατέχει ο ίδιος το 7,50% των μετοχών, ενώ ελέγχει, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, τις μετοχές της Ε…… Α.Ε. που ανέρχονται σε 20,00% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και το 10,00%-14,00% της συμμετοχής της Β…Φ… Ι.Α.Ε.).

  1. Όπως μας πληροφορείτε στην παράγραφο 9 του υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 31579/18-11-2014 εγγράφου σας, η Λ…… Κ…… (κάτοχος του 51% των μετοχών της Β…… Ι.Α.Ε.), βάσει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης-ρήτρας, δύναται να διορίσει το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ αποκλείεται από την εκλογή των υπολοίπων μελών του (4/5). Ήτοι τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. της Β…… Ι.Α.Ε. εκλέγονται από τους μετόχους που κατέχουν το εναπομείναν 49% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τα προεκτεθέντα, το 37,50%-41,50% από το εναπομείναν 49% (ήτοι το 76,53%-84,69% των μετοχών που αναδεικνύουν τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του Δ.Σ. της Β…… Ι.Α.Ε.) ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Α…… Λ…… .

Επομένως, ο Α…… Λ…… δύναται να καθορίσει την εκλογή των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του Διοικητικού Συμβουλίου της Β…… Ι.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους οποίους ανατίθενται όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του σχετικού εγγράφου σας).

Εξάλλου, είναι πέραν τω ορίων του τυχαίου ή συμπτωματικού, το γεγονός ότι στις τελευταίες τέσσερις (4) συνθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Β…… Ι.Α.Ε., τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών αποτελούνται από μεγαλομέτοχο της Ε…… Α.Ε. και υπαλλήλους της Β…Φ… Ι.Α.Ε.

  1. Ως εκ τούτου, στα ερωτήματα που μας υποβάλατε, η θέση της υπηρεσίας μας συνοψίζεται στα κατωτέρω:

(α) Οι εταιρείες Ε…… Α.Ε. και Β…… Ι.Α.Ε. νοούνται ως συνδεδεμένες, αφού σε αμφότερες υπάρχει δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο, τον Α…… Λ…… και

(β) Οι εταιρείες Β…Φ… Ι.Α.Ε. και Β…… Ι.Α.Ε. νοούνται ως συνδεδεμένες, αφού σε αμφότερες υπάρχει δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο, τον Α…… Λ…… .

Κατ’ επέκταση, για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν μεταξύ τους και οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

  1. Τέλος, σας καλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι τα ανωτέρω είναι απόρροια των συγκεκριμένων δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεσή μας δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ 31579/18-11-2014 εγγράφου σας. Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους επιτόπιου ελέγχου στις υπό μελέτη επιχειρήσεις.

Η Διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

Μαριάνθη Χ. Πανταζοπούλου

Εφοριακός ΠΕ/Β3

Πηγή: Taxheaven