Περί του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων, λόγω ύπαρξης σχέσεων ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης

/
Ημερομηνία23 Απρ 2015

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23.4.2015

Περί του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων, λόγω ύπαρξης σχέσεων ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/03-04-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «……».

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

  1. Με την περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) διευκρινίζεται ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και

(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

  1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπεται ότι «για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.». Το ανωτέρω, άλλωστε, επικυρώνεται και στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Α’ της ΠΟΛ.1097/9.4.2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883/09-04-2014).
  2. Βάσει του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/3.4.2015 εγγράφου της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «…..» προκύπτουν τα κατωτέρω:

– Μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών «Φ…….Α.Ε.» και «Ο……..Α.Β.Ε.Ε.» υπάρχουν ορισμένοι κοινοί μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα.

– Οι κοινοί μέτοχοι των δύο εταιρειών δε διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στο κεφάλαιο αμφότερων των εταιρειών τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.

– Τρία (3) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Φ…….Α.Ε.» είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ο…….Α.Β.Ε.Ε.» (το Δ.Σ. της τελευταίας απαρτίζεται από πέντε μέλη).

– Πέραν αυτών, υπάρχει και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της «Ο…….Α.Β.Ε.Ε.» που συνδέεται με συγγένεια πρώτου βαθμού με μέλος του Δ.Σ. της «Φ…….Α.Ε.» (ανιών-κατιών).

  1. Από την εξέταση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εν θέματι εταιρειών, καθώς και των υποβληθεισών συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

– Υφίστανται εμπορικής φύσεως συναλλαγές μεταξύ των δύο ως άνω ανωνύμων εταιρειών και συγκεκριμένα, η εταιρεία «Ο……Α.Β.Ε.Ε.» πραγματοποιεί πωλήσεις προς την εταιρεία «Φ…….Α.Ε.».

– Στη χρήση 2012, οι πωλήσεις της «Ο……Α.Β.Ε.Ε.» προς την «Φ……Α.Ε.» ανήλθαν περίπου σε 98,35% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων (κύκλου εργασιών) της.

– Στη χρήση 2013, οι πωλήσεις της «Ο……Α.Β.Ε.Ε.» προς την «Φ……Α.Ε.» ανήλθαν περίπου σε 98,57% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων (κύκλου εργασιών) της.

Εφόσον η ίδια τάση παρατηρείται και στην κλειόμενη χρήση 2014, τότε η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι οι εταιρείες «Ο…..Α.Β.Ε.Ε.» και «Φ…..Α.Ε.» νοούνται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια των διατάξεων της υποπεριπτώσεως γγ’ της περιπτώσεως ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), αφού υπάρχει μεταξύ τους σχέση ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης, με συνέπεια η «Φ……Α.Ε.» να δύναται να ασκήσει καθοριστική επιρροή στην «Ο……Α.Ε.».

Επομένως, για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που πραγματοποιούν μεταξύ τους, υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρήσεως Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.

Εξυπακούεται ότι για τις χρήσεις 2012 και 2013, οι δυο εταιρείες, σαφώς, νοούνται ως συνδεδεμένες λόγω ύπαρξης σχέσεων ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης και άρα, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Ν. 2238/1994 (όπως ίσχυε).

  1. Τέλος, σας καλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι αφενός, η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους ή του μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στις υπό μελέτη επιχειρήσεις και αφετέρου, το σύνολο των προεκτεθέντων τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 τοπ άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Πηγή: taxheaven