Αρμόδιο για έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

/
Ημερομηνία01 Οκτ 2013

Διευκρινίσεις επί της αρμοδιότητας ελέγχου συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 έδωσε το η Γενική Γραμματεία Εσόδων

Σύμφωνα με την ΔΕΛ Γ 1139416 ΕΞ 13.9.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αρμόδιο για έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα εξής :

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αρμοδιότητας ελέγχου συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) όπως ισχύει.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει αρμόδια υπηρεσία για τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον μία από αυτές έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39Α είναι το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.3775/2009 (διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γεννάται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά), και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκμηρίωσης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια φορολογική αρχή όπως αυτή ορίζεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 39 του ν.2238/1994.

Επομένως, για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.3775/2009 μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν.4110/2013 αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων εφόσον μία τουλάχιστον από αυτές έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης είναι το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Πηγή : Taxheaven