Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2017

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές  παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της “αρχής του πλήρους ανταγωνισμού(1)“, η οποία αντιπροσωπεύει τη διεθνή συναίνεση σχετικά με την εκτίμηση (για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος) των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.


Δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο της προέγκρισης το ονομαστικό ποσό των τιμών συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και το ονομαστικό ποσοστό του περιθωρίου μικτού ή καθαρού κέρδους από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Στη σημερινή οικονομία, όπου οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, οι ενδοομιλικές συναλλαγές εξακολουθούν να απασχολούν εντατικά και σε καθημερινή βάση τις φορολογικές διοικήσεις αλλά και τις επιχειρήσεις.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα φορολογητέα κέρδη των πολυεθνικών να μην μετατοπίζονται τεχνητά από τη δικαιοδοσία τους και ότι η φορολογική βάση που αναφέρουν οι πολυεθνικές στη χώρα τους αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα που ασκείται εκεί.

Οι φορολογούμενοι χρειάζονται μια σαφή καθοδήγηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού.

Η αναθεωρημένη έκδοση (2017) των οδηγιών του ΟΟΣΑ για ενδοομιλικές συναλλαγές εμπεριέχει την ενοποίηση των αλλαγών που απορρέουν από το σχέδιο του ΟΟΣΑ / G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS).

Ενσωματώνει επίσης  τις ακόλουθες αναθεωρήσεις της έκδοσης του 2010 σε μία μόνο δημοσίευση:

– Οι ουσιαστικές αναθεωρήσεις που εισήχθησαν από τις εκθέσεις του ΔΟΕΕ του 2015 σχετικά με τις δράσεις 8-10 Ευθυγράμμιση των αποτελεσμάτων της τιμολόγησης μεταβίβασης με τη δημιουργία αξίας και τη δράση 13 Τεκμηρίωση τιμολόγησης μεταφοράς και αναφορά ανά χώρα. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες αναθεώρησαν τις κατευθυντήριες γραμμές στα κεφάλαια Ι, ΙΙ, V, VI, VII και VIII, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ και ενσωματώθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές μεταβίβασης τον Μάιο του 2016.

– Οι αναθεωρήσεις του κεφαλαίου IX για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων στις αναθεωρήσεις που εισήγαγαν οι εκθέσεις του ΔΟΕΕ του 2015 σχετικά με τις δράσεις 8-10 και 13. Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο του 2017.

– Οι αναθεωρημένες οδηγίες σχετικά με τους ασφαλείς λιμένες του κεφαλαίου IV. Αυτές οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ τον Μάιο του 2013. και

– Οι αλλαγές συνάφειας που απαιτούνται στις υπόλοιπες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης για την παραγωγή αυτής της ενοποιημένης έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτές οι αλλαγές συνέπειας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ στις 19 Μαΐου 2017.

Επιπλέον, αυτή η έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές περιλαμβάνει την αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για τον προσδιορισμό της τιμής μεταβίβασης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων [C (95) 126 / FINAL].

Η αναθεωρημένη σύσταση αντικατοπτρίζει τη συνάφεια για την αντιμετώπιση του BEPS και των εγκαταστάσεων του πλαισίου ενσωμάτωσης του BEPS. Ενισχύει επίσης τον αντίκτυπο και τη συνάφεια των κατευθυντήριων γραμμών πέρα ​​από τον ΟΟΣΑ, καλώντας τα μέλη που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ να συμμορφωθούν με τη σύσταση.
1 Η αρχή του πλήρους ανταγωνισμού βασίζεται σε σύγκριση μεταξύ των όρων που εφαρμόζονται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και των όρων που θα ίσχυαν μεταξύ των ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
Πηγή: www.taxheaven.gr