Tag: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διευκρινίσεις για την υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

06/04/2016 Προτεινόμενη Αρθρογραφία no comments

Με νέα απόφασή της η ΓΓΔΕ δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις  ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.

Σύμφωνα με την απόφαση τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, για τις συναλλαγές καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 50 και 51 του ΚΦΕ, υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ΚΦΔ. Την ίδια υποχρέωση τήρησης έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους και τις μεταφορές λειτουργιών με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις συναλλαγές τους και μεταφορές λειτουργιών με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον : continue reading

Ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο… Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Arrangement – APA)

08/03/2016 Προτεινόμενη Αρθρογραφία no comments

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr | www.ellop.gr | www.baddebt.gr

 

 

 

«Ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο… Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing ArrangementAPA

Η διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικών τιμολογήσεων (APA) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην πραγματικότητα, έως και σήμερα, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ακολουθήσει την εν λόγω τεχνική. Παρόλα αυτά όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σύντομα θα την αναδείξουν σε ακρογωνιαίο λίθο της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές. continue reading

Αναφορικά με την προθεσμία κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης και την ηλεκτρονική υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών καθώς και με την ορθή κατά το νόμο χρήση των βάσεων δεδομένων.

26/02/2016 Προτεινόμενη Αρθρογραφία no comments

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
www.transferpricing.gr | www.ellop.gr | www.baddebt.gr

«Επισημάνσεις αναφορικά με την προθεσμία κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης και την ηλεκτρονική υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών καθώς και με την  ορθή κατά το νόμο χρήση των βάσεων δεδομένων.»

Σκοπός του παρόντος είναι τόσο η ενημέρωση και η επισήμανση σε κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με την ορθή διαδικασία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών τιμών των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών, όσο και η απαραίτητη εφιστούμενη προσοχή προς την Αρμόδια Αρχή για την τήρηση “λογικών” ενδιάμεσων & καταληκτικών ημερομηνιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το παρόν αναφέρεται σε τρεις (3) αλληλοσχετιζόμενες υποχρέωσεις.
α) Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
β) Κατάρτιση και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
γ) Κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 “Ο Φάκελος τεκμηρίωσης…………., καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.”

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι μεθοδολογικά πάντα η κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης προηγείται της υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι ενότητες του φακέλου (λειτουργική δραστηριότητα, στρατηγική, κίνδυνοι, φύση και ροή συναλλαγών κ.τ.λ.) αποτελούν σημαντικά στοιχεία τόσο για την ορθή επιλογή της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης, όσο και για την τελική τεκμηρίωση με βάση τα διαθέσιμα εσωτερικά ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία. Θα πρέπει ουσιαστικά δηλαδή η εκάστοτε εταιρεία να έχει καταλήξει στην τεκμηρίωση της συναλλαγής για να μπορέσει να συμπληρώσει ορθά το σχετικό πεδίο στο συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο φάκελος καταρτίζεται π.χ. για δεύτερη ή τρίτη χρονιά, η μέθοδος τεκμηρίωσης δύναται να μεταβληθεί αν έχουν μεταβληθεί, είτε οι συνθήκες της αγοράς του εν λόγω κλάδου, είτε οι συνθήκες της ίδιας της συναλλαγής. continue reading

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

23/11/2015 ΠΟΛ.1252/20.11.2015 Η ερμηνευτική εγκύκλιος των προστίμων του Κ.Φ.Δ., Τελευταίες εξελίξεις στην Νομοθεσία no comments

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρο 56)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 ορίζεται ότι, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ΚΦΔ επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογούμενου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές σωρευτικές διαφορές είναι, κατά απόλυτη τιμή, άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια, η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο ελέγχου και επιβάλλεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Στο Κεφάλαιο Η’ της ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Απόφασης ΓΓΔΕ (Β’ 1374) ορίζεται ότι ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών θεωρείται ανακριβής/ατελής όταν δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και όταν δεν δηλώνονται σε αυτόν ορθά και πλήρως τα οριζόμενα στοιχεία του παραρτήματος της ΠΟΛ.1097/9.4.2014.

continue reading

ΠΟΛ.1227/1.10.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

21/10/2015 ΠΟΛ.1227/1.10.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013, Τελευταίες εξελίξεις στην Νομοθεσία no comments

ΠΟΛ.1227/1.10.2015
Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

Αθήνα, 1-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Σιάκουλη, K. Kαρακικέ
Τηλέφωνο : 210 – 3375219, 3375312
ΦΑΞ : 210 – 3375028, 3375001

ΠΟΛ 1227/2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013»

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

continue reading